Flash

പ്രധാനാധ്യാപകർ 12 / 07 / 2018 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 2018 19 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ പൂർണമായും വിദ്യാലയത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ( COMPLETION CERTIFICATE ) ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ സാക്ഷ്യപത്രം കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ പാടില്ല. **സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു To submit expenditure online please click here
വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം / കിണർവെള്ളം എന്നിവയുടെ സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും ഈ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി വരികയാണ്. ആയതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണമേൻമ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും പാചകപ്പുരയും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. കിണർ വെള്ളം പരിശോധിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ ഈ വർഷത്തെ സർക്കുലർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സ്ക്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രസ്‌തുത സർക്കുലറിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്

July 16, 2018

ഗവ സ്‌കൂളുകളിൽ( തലക്കാണി ,ചുങ്കക്കുന്നു,ഇടവേലി,മെനച്ചോടി ,തില്ലങ്കേരി ,ഉളിയിൽ,പായം,ചെട്ടിയാംപറമ്പ,പേരട്ട ,അടക്കത്തോട് എന്നീ സ്‌കൂളുകളിൽ )പ്രീ പ്രൈമറി ഹോണറേറിയം വാങ്ങുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെയും ആയമാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ 17/ 07 / 2018 ന് മുൻപായി ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

1 പേര് ,തസ്തിക 
2 ജനനത്തീയതി 
3  ആധാർ നമ്പർ 
4 മൊബൈൽ നമ്പർ 
5 ഇമെയിൽ ഐഡി 
6 വിലാസം 
7 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 
8 ബ്രാഞ്ച് 

July 13, 2018

അറിയിപ്പ് 

എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഭവന നിർമ്മാണ വായ്‌പ ( HBA ) കൈപ്പറ്റിയ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ 17 / 07 / 2018 (ചൊവ്വാഴ്ച) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  HBA കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തവർ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 17 / 07 / 2018 നു തന്നെ ഡി. ഡി. ഇ, യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

1990  മുതൽ HBA  ലഭിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

Proforma 

1    Name  of  the  Loanee   : 
2    Designation                   :
3.   Name of School            :
4    PEN   No                      :
5    Loan  Amount              : 
6    Date  of  Encashment   :
7    Date  of Birth               :

July 12, 2018

അറിയിപ്പ്                             എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക ( 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ് ) വിതരണം ചെയ്‌തതിന്റെ 2018 ജൂൺ മാസത്തെ റിപ്പോർട്ട് 13  / 07 / 2018 ന് 2  മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുളിക വിതരണം ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. 

July 09, 2018


വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്-പാഠപുസ്തകവിതരണം 2018 - 19         

 പ്രധാനാധ്യാപകർ 12 / 07 / 2018 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 2018 19 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ പൂർണമായും വിദ്യാലയത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ( COMPLETION  CERTIFICATE ) ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  മേൽ സാക്ഷ്യപത്രം കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം  വരുത്തുവാൻ പാടില്ല. 
                ഈ വിഷയത്തിൽ  വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശ്ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

July 06, 2018

അറിയിപ്പ് 
അയൺ  ഫോളിക് ഗുളിക വിതരണം 

1 ) എല്ലാ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരും ആറാം  ക്ലാസ്സു മുതൽ 10  ക്ലാസ്സു വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആഴ്ച തോറും ഓരോ അയൺ  ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക  വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് .കൂടാതെ
 അയൺ  ഫോളിക് ഗുളിക  വിതരണം സംബന്ധിച്ച  പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ മാസവും 2 നിർബന്ധ  മായും ആയതു സംബന്ധിച്ച പ്രഫോർമയിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
2 ) വിഫ്സ്  പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ടു 2  വർഷത്തിനുള്ളിൽ  പരിശീലനം ലഭിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് (name , name of school ,phone no ) ജൂലൈ 8 നു രേഖ മൂലം  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഡി പി ഐ ക്കു ജൂലൈ 9  നു 4  മണിക്ക് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതിനാൽ  കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് .
3 ) ഹെൽത് ഡാറ്റ റ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു 12 -07 -18  നു മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

July 05, 2018

അറിയിപ്പ് 

സ്ക്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 

(1)വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം  /    കിണർവെള്ളം എന്നിവയുടെ സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും ഈ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി വരികയാണ്. ആയതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണമേൻമ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും പാചകപ്പുരയും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. കിണർ വെള്ളം പരിശോധിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ ഈ വർഷത്തെ സർക്കുലർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സ്ക്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രസ്‌തുത സർക്കുലറിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


        (2)   എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സ്ക്കൂൾ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ 09 - 07 - 2018 നു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ യാതൊരു വിധ കാലതാമസവും പാടില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

June 27, 2018

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള  സുപ്രധാന അറിയിപ്പ് 


       1 .    സ്കൂളിന് ഏറ്റവും സമീപമുള്ള  പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ആശുപത്രി, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിഭാഗത്തിലെ  ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം  എന്നിവ എല്ലാവരും കാണത്തക്കവിധത്തിൽ സ്കൂൾ ഓഫീസിന്റെ പുറം ചുമരിലോ, ഓഫീസിനു പുറത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡിലോ സ്ഥിരമായി എഴുതി പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
       2 .     ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 2 അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതും ടി അധ്യാപകരുടെ പേരും, ഫോൺ നമ്പറും
30 - 06 - 2018 നു മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
       3.      വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകുന്ന അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകളുടെയും വിര നിവാരണ ഗുളികകളുടെയും എണ്ണം ( ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായത്)
30 - 06 - 2018 ന് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
                         
ടി വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചു 01 - 07 - 2018 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുൻപായി കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ മേൽ ചേർത്ത സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

June 23, 2018

സൗജന്യ യൂണിഫോം 2018 -19 

 ഒന്ന്  മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഗവഃ  യു പി എ പി എൽ ആൺകുട്ടികൾ / എല്ലാ എയ്ഡഡ് കുട്ടികൾക്കുമുള്ള  സൗജന്യ യൂണിഫോം തുക ഇനിയും പിൻവലിച്ചു  ഉപയോഗിക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടന്ന് തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ  ധനവിനിയോഗപത്രം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ തുക ആവശ്യമുള്ളവർ 25 -06 -2018  നു 5  മണിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
 അധിക തുക അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ 25 -06 -2018  നു 5  മണിക്ക് മുമ്പായി തുകയുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .(വളരെ  അടിയന്തിരം)

June 22, 2018

2018-19 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ ഉത്തരവ് ഇവിടെ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു  എന്ന വിവരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപത്രം സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രൊപോസലിന്റെ  കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ ഓർഡർ ഡൗൺലോഡ്

June 19, 2018

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് - സമയബന്ധിതം 

പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് 2018 - 19 


         2018 - 19 അധ്യയന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തെ കണക്കു പ്രകാരം അധികമായി പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് സംബന്ധിച്ച പാഠപുസ്‌തക ഓഫീസറുടെ അറിയിപ്പ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 


    Sir,

It has been reported by some schools that they cannot make indent for English medium text books since the classes are started from this academic year onwards.  In such cases kindly direct the schools concerned to send an e-mail to IT@School (KITE) with school code with a request to open their page for making indent for required number of text books.  This facility can be availed upto 21.6.2018 1.00 p.m.  This may be treated as urgent.

                 
                2018 - 19 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പുതുതായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഐ. ടി. @ സ്കൂൾ ( KITE ) ഓഫീസിൽ സ്ക്കൂൾ കോഡ് സഹിതം ഇമെയിലായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം  പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ  20 / 06 / 2018 (ബുധൻ) നകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

             പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 20 / 06 / 2018 നു അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഈ വിഷയത്തിൽ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പാഠപുസ്‌തക ഇൻഡന്റിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിർദിഷ്ട സമയപരിധിക്കകം അധികമായി ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡന്റിങ് നൽകുവാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി അഡിഷണൽ പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നൽകാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശ്ശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

June 18, 2018

2018 -19  വർഷത്തെ 2 മുതൽ 8 വരെ ക്‌ളാസിൽ പഠിക്കുന്ന IED Renewal  സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ 20 -06 -2018 ന്  മുൻപായി എ ഇ ഓ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊഫോര്മക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  അർഹരായ കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ 2 പകർപ്പ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

June 14, 2018

സ്മാർട്ട് എനർജി പ്രോഗ്രാം 2018-19
2018-19 വർഷത്തെ സ്മാർട്ട് എനർജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.